Co celá radnice neumí. Kromě jedné zastupitelky.

Vážení občané městského obvodu Ostrava – Vítkovice,
na vědomost se dává, že dne 17. 9. 2018 v 15:00 hod se bude konat 20. veřejné zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava – Vítkovice.
Bude to poslední jednání zastupitelstva v tomto složení, neodvratně se blížící volby určitě zamíchají kartami.
Rada městského obvodu Ostrava – Vítkovice předkládá k jednání tyto body:
1) Zpráva o bezpečnostní situaci ve služebním obvodě OO PČR Ostrava – Vítkovice za období od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018, Bezpečnostní situace na území městského obvodu Vítkovice z pohledu činnosti Městské policie Ostrava – 1. pololetí 2018
2) Projednání dotazů, připomínek a podnětů vznesených na 19. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice dne 18. 6. 2018
3) Odpověď na příspěvek občana
4) Zápis z 18. zasedání Finančního výboru MOb Vítkovice
5) Změna sociálního fondu a Zásad pro použití prostředků Sociálního fondu
6) Rozbory hospodaření MOb Vítkovice k 30. 6. 2018
7) Rozpočtová opatření
8) Zápůjčky ze sociálního fondu
9) Předkupní právo k nemovitým věcem – garážím
10) Prodej pozemku parc. č. 195/270 v k. ú. Vítkovice, obec Ostrava
11) Prodej pozemku p. č. st. 1347 a p. p. č. 481/7, vše v k. ú. Zábřeh-VŽ (Maixnerova 7)
12) Záměr prodat část pozemku parc. č. 242/2 (dle GP parc. č. 242/22) v k. ú. Vítkovice
13) Stanovisko k výkupu pozemků od společnosti VÍTKOVICE, a. s.
14) Návrh na nabytí hmotné nemovité věci
15) Předkupní právo k nemovité věci – budově bez č. p./č. e. – garáží – na pozemku parc. č. st. 2900, vše v k. ú. Zábřeh-VŽ (lokalita U Cementárny)
16) Dopis “Odvolání proti zamítnutí návrhu na sjednání předkupního práva” (Obránců míru 43)
17) Návrh na uzavření dohod o splátkách pohledávek č. BaM/En/28/2018
18) Návrh na prominutí pohledávek z poplatků a úroků z prodlení č. BaM/En/31/2018
19) Zápis z 11. zasedání Kontrolního výboru ZMOb Vítkovice konaného dne 8. 8. 2018
20) Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu na úseku vodního hospodářství, ochrany zvířat proti týrání a komunálních služeb včetně souvisejících přestupkových řízení a poskytování informací
21) Informace o výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti provedené u městského obvodu týkající se dodržování ustanovení § 16, § 84 – 85, § 87, §92 – 96 zákona č. 128/200 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, na 17., 18. a 19. zasedání Zastupitelstva MOb Vítkovice konaných ve dnech 19. 3. 2018, 26. 4. 2018 a 18. 6. 2018
22) Různé

Čísla jednotlivých bodů jsou odkazy. Po rozkliknutí si můžete přečíst příslušný materiál. Je samozřejmě anonymizovaný. Celý proces skenování, anonymizace a zabalení do PDF byl pro mne, pravda, poněkud náročnější, než by byl pro úředníky na radnici, kteří nemusí nic z toho již skenovat. Pouze anonymizovat, stejně jako anonymizují materiály z jednání RMOb. Udělala jsem to ve svém volném čase, tedy po práci, která mě živí. Úředníky a naše představenstvo živí to, že mají být občanům k službám. Přesto na tuto konkrétní činnost údajně nemá radnice finanční/personální kapacity. Bullshit. Merde.

Ano, připouštím, radnice má problém s kapacitami. Ten se však netýká ani počtu úředníků ani peněz. Týká se jen a pouze schopností a dovedností. Není zač, pane starosto. Není zač, pánové radní. Koneckonců, sami jste říkali, že nechcete nic tajit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *