Komunální Orwell

Chodívala jem čas od času do Domu u šraněk. Je fajn být v obraze, jak to tady kulturně žije a jak územím otřásala historie. Přednášky, výstavy… Radnice za tímto účelem zaměstnávala mladou, evidentně sečtělou a velmi pohlednou kulturní referentku. Mám ráda pohledné úřednice obecně, neboť pohledné úřednice zpravidla nemají potřebu hojit si na občanech své mindráky. Ale to je jen můj osobní postoj získaný zkušenostmi, je velmi dobře možné, že zkušenosti jiných lidí jsou odlišné.

Párkrát jsem s naší slečnou kulturní referentkou zapředla hovor na témata týkající se její práce a také na mé oblíbené téma feminismu. Snad ničemu a nikomu neuškodí, když připodotknu, že jsem byla opravdu mile překvapena nejen rozhledem této mladé dámy, ale i schopností vést diskuzi, otevřeností k jiným pohledům na různá témata.

Tato slečna však byla promptně odejita. Povídali vrabci na střeše, že důvodem byla její nedostatečně projevovaná úcta k pánům obecním činovníkům, která se mimo jiné projevila prý i ve způsobu, jakým vedla naši kroniku. Slyšela jsem, samozřejmě, že jistou roli v tom hrála i její atraktivita, ale kdo by věřil drbům… Každopádně jsem si říkala, že tu kroniku bych někdy chtěla vidět. Avšak neuvidím. Kronika se přepisuje. Události dosud v ní popsané je zjevně dle pánů radních nutno nazřít jiným, schváleným způsobem. Pánové radní si to odhlasovali v květnu tohoto roku. Zápisy v kronice schválí sám pan starosta a osoba, která byla tímto nelehkým úkolem pověřena, byla zajisté důsledně prověřena i instruována. V přehledu usnesení rady městského obvodu je o tom tato zpráva:

OVVaK/RMOb/0048/17
Zápisy v kronikách za rok 2013, 2014, 2015 a 2016

Usnesení číslo: 1753/RMOb-Vit/1418/70 
Rada městského obvodu Vítkovice

1) bere na vědomí
informaci o dokončení nutné revize některých zápisů v kronikách za období 2013, 2014, 2015 a 2016 a přepracování stávajících zápisů kronikářem městského obvodu Mgr. Liborem Pavlem, kontrolu přepracovaných zápisů provedl starosta MOb Vítkovice Petr Dlabal;
2) schvaluje
přepracované zápisy v kronikách Statutárního města Ostravy, městského obvodu Vítkovice za období 2013, 2014, 2015 a 2016, zápisy tvoří nedílnou součást tohoto materiálu;

Vyřizuje: Jiřina Matějová, 
Vedoucí odboru organizačního, vnitřních věcí a kultury
3) zmocňuje
starostu MOb Vítkovice k podpisu zápisů v kronikách dle bodu 2. tohoto usnesení.

Co já vím, třeba by se občané v kronice dočetli něco jako

„Zima byla letos tuhá, léto horké, ale nikoli suché. Stav dobytka oproti minulému roku nezměněn. Méně krav, zato více volů. Také sviní je letos dost.“

Dosti však cimrmanologie. Na mě z toho dýchnul spíše duch Orwella, i když malý, komunální. Není důvod domnívat se, že co prochází na komunále, děje se ve větším i na “vyšších místech”. Nehodící se neškrtneme. Necháme to prostě zmizet v paměťové díře.

„Winston stiskl na obrazovce tlačítko „starší čísla“ a požádal o příslušné výtisky Timesů, které za pár minut vyklouzly z pneumatického potrubí. Příkazy, které obdržel, se týkaly článků nebo zpráv v novinách, jež bylo z nějakého důvodu třeba změnit, nebo, jak zněla oficiální verze, opravit… devatenáctého prosince uveřejnily Timesy oficiální předpovědi výroby různých druhů spotřebního zboží ve čtvrtém kvartálu roku 1983, což byl současně šestý kvartál Deváté tříletky. Dnešní vydání přineslo hlášení o skutečném objemu výroby, z něhož vyplývalo, že předpovědi byly v každém ohledu hrubě nesprávné. Winston měl za úkol opravit původní čísla tak, aby souhlasila s pozdějšími. Pokud šlo o třetí příkaz, vztahoval se na velmi jednoduchou chybu, která se dala napravit za pár minut. Přednedávnem, v únoru, vydalo Ministerstvo hojnosti příslib („kategorický závazek“ byl oficiální název), že se příděl čokolády v roce 1984 nesníží. Ve skutečnosti však Winston věděl, že bylo rozhodnuto příděl čokolády snížit koncem tohoto týdne z třiceti gramů na dvacet. Takže bylo třeba nahradit původní příslib varováním, že bude pravděpodobně nutné někdy v dubnu příděl snížit.“

„Jakmile Winston tyto příkazy vyřídil, přidal napsané opravy k příslušným výtiskům Timesů a vstrčil je do pneumatického potrubí. Potom téměř bezděčným pohybem zmačkal příkazy i všechny poznámky, které si udělal, a vhodil je do paměťové díry, aby je strávily plameny.“

George Orwell, „1984“

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *